Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to jedna z najważniejszych procedur przeprowadzanych w firmie. Jest analizą procesów energetycznych, prowadzącą do optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej czy gazu w zakresie dostosowanym do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zawiera dokładną ekspertyzę wykorzystania energii oraz opinię na temat stanu technicznego obiektu, instalacji i urządzeń. Często otwiera nowe możliwości zastosowania rozwiązań technologicznych opartych na odnawialnych źródłach energii lub układach skojarzonych. Audyt stwarza kompleksową wizję udoskonalonego funkcjonowania podmiotu w zakresie gospodarowania energią.

Audyt efektywności energetycznej ukierunkowany jest na wskazanie najlepszych metod wykorzystania energii w przedsiębiorstwie oraz optymalizację zużycia, uwzględniającą wszystkie źródła energii. Oparty jest na analizie dokumentacji, wizji lokalnej i opomiarowaniu obiektu. Wynikiem audytu efektywności energetycznej są wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla audytowanego przedsiębiorstwa. Po przeprowadzonym audycie i wprowadzeniu modernizacji, mających na celu zmniejszenie konsumpcji energii, przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot poniesionych opłat za świadectwo efektywności energetycznej – Biały Certyfikat. Dokument poaudytowy podnosi prestiż firmy jako przedsiębiorstwa proekologicznego i odpowiedzialnego społecznie.

Audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw są obowiązkowe i mają na celu wskazanie aktualnego stanu funkcjonowania firmy w aspekcie energetycznym. Efektem finalnym audytu jest przedstawienie szczegółowej analizy oraz rekomendacje czynności, które trzeba podjąć dla racjonalizacji działania zakładu. Zgodnie z art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 26 maja 2016 r. wynikającej z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, przedsiębiorstwa, które w swej dwuletniej działalności zatrudniały co najmniej 250 pracowników, a bilans aktywów rocznych wyniósł co najmniej 50 mln euro są zobowiązane wykonać audyt energetyczny co cztery lata. Ponadto niewykonanie takiego audytu, wiąże się z poniesieniem przez przedsiębiorcę znacznych kar finansowych rzędu 5% rocznych wpływów firmy.

Zakres audytu:

 • charakterystyka energetyczna obiektu
 • audyt parametrów jakościowych energii elektrycznej
 • poziom zużycia urządzeń
 • audyt przeciwporażeniowy
 • audyt poinstalacyjny
 • audyty poawaryjne – analiza schematów i infrastruktury
 • dobór urządzeń, które mogłyby wspomóc optymalizację systemu energetycznego w firmie
 • audyt dokumentacji infrastruktury energetycznej obiektu
 • audyt badający możliwość zainstalowania odnawialnych źródeł energii
 • audyt energochłonności oświetlenia
 • audyt efektywności cieplnej

KORZYŚCI płynące z przeprowadzenia audytu:

 • świadomość funkcjonowania własnej infrastruktury energetycznej
 • znalezienie i likwidacja „nieszczelności” układu energetycznego
 • zbadanie faktycznego stanu urządzeń i poprawa poziomu bezpieczeństwa energetycznego obiektu
 • bezpieczeństwo wynikające z posiadania świadectwa ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej
 • wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań
 • możliwość wykorzystania audytu energetycznego do wniosków o finansowanie inwestycji z zewnętrznych źródeł
Ładowanie...