Sektor energetyczny jest nierozerwalnie związany z sektorem gospodarczym. Wyzwania, które stoją przed światową energetyką to przede wszystkim:

  • wyczerpywanie się złóż paliw kopalnych – nierentowność przemysłu kopalnianego.
  • bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii elektrycznej, w tym odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie.
  • rozwój technologiczny i infrastruktury
  • bezpieczeństwo dla środowiska, w tym niska lub zerowa emisyjność.

Wyjątkowo niebezpieczne są zmiany jakie zachodzą w klimacie Ziemi. W ich konsekwencji coraz więcej miejsc dotykają klęski żywiołowe, a  wraz z nimi choroby i głód. Dlatego aby zachować świat takim jaki znamy, konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków ku reformie systemu.

Na poziomie Unii Europejskiej zostały ustalone cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, tak aby do 2030 roku:

  • ograniczyć emisje gazów cieplarnianych UE na poziomie krajowym o co najmniej 40 % (w porównaniu z 1990 r.);
  • zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii do co najmniej 32 % zużycia energii końcowej brutto; oraz
  • osiągnąć co najmniej 32,5 % poprawę efektywności energetycznej (w porównaniu z rokiem bazowym 2007 r.)

Niestety już dziś wiemy, na podstawie zawartych w raporcie EEA  prognoz i wyliczeń, że podjęte wysiłki są niewystarczające, aby osiągnąć powyższe cele należy zintensyfikować i dodać działania.