fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Energetyka ze źródeł kopalnych - wyzwania i zagrożenia

Sektor energetyczny jest nierozerwalnie związany z sektorem gospodarczym. Wyzwania, które stoją przed światową energetyką to przede wszystkim:

  • wyczerpywanie się złóż paliw kopalnych – nierentowność przemysłu kopalnianego.
  • bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii elektrycznej, w tym odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie.
  • rozwój technologiczny i infrastruktury
  • bezpieczeństwo dla środowiska, w tym niska lub zerowa emisyjność.

Wyjątkowo niebezpieczne są zmiany jakie zachodzą w klimacie Ziemi. W ich konsekwencji coraz więcej miejsc dotykają klęski żywiołowe, a  wraz z nimi choroby i głód. Dlatego aby zachować świat takim jaki znamy, konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków ku reformie systemu.

Na poziomie Unii Europejskiej zostały ustalone cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, tak aby do 2030 roku:

  • ograniczyć emisje gazów cieplarnianych UE na poziomie krajowym o co najmniej 40 % (w porównaniu z 1990 r.);
  • zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii do co najmniej 32 % zużycia energii końcowej brutto; oraz
  • osiągnąć co najmniej 32,5 % poprawę efektywności energetycznej (w porównaniu z rokiem bazowym 2007 r.)

Niestety już dziś wiemy, na podstawie zawartych w raporcie EEA  prognoz i wyliczeń, że podjęte wysiłki są niewystarczające, aby osiągnąć powyższe cele należy zintensyfikować i dodać działania.

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl