fbpx

ZAMÓW WYCENĘ

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w powyższym formularzu kontaktowym, w celu przygotowania i przekazania mi odpowiedzi na moją wiadomość

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z baz danych Administratora. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Audyt energetyczny

Audyt efektywności energetycznej to jedna z najważniejszych procedur przeprowadzanych w firmie. Jego głównym celem jest optymalizacja efektywności energetycznej  czyli odzysk energii i jej ponowne wykorzystanie.

ANALIZA + DIAGNOZA = AUDYT

Analiza energetyczna pokazuje  dokładne źródła strat energii, aby wskazać konkretne rozwiązania  problemów dedykowanych obiektowi. Raport końcowy zwykle przedstawiany jest z uwzględnieniem licznych wyliczeń i analiz dodatkowych związanych z infrastrukturą domu lub zakładu, czy procesami zachodzącymi w instalacji.

CZY WIESZ ŻE: Poprawa efektywności energetycznej jest najszybszym i najtańszym sposobem zmniejszania kosztów związanych z energią?

Audyt efektywności energetycznej powinien być przeprowadzany przez niezależny od audytowanego podmiot, posiadający wiedzę oraz doświadczenie w tej materii.

Audyt efektywności energetycznej to nie tylko obowiązek ale przede wszystkim zysk dla firm:

 • zwiększenie zysku przedsiębiorstwa (obniżenie kosztów),
 • zwiększenie wydajności bez rozbudowy infrastruktury,
 • planowanie i modernizacja oparte na solidnych podstawach, możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania,
 • podniesienie wartości firmy
 • wizerunek firmy EKO – przyjaznej środowisku

CZY WIESZ ŻE: Biały Certyfikat – świadectwo efektywności energetycznej ma wartość majątkową i można go spieniężyć?


Kto musi wykonać audyt

Obowiązkowy audyt efektywności energetycznej zgodnie z wymogami ustawy z 20 maja 2016 muszą wykonać przedsiębiorcy:

 • zatrudniające co najmniej 250 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • których bilans rocznych aktywów wyniósł co najmniej 50 mln euro.

są zobowiązane wykonywać audyt energetyczny co cztery lata. W razie nie wykonywania tego obowiązku przedsiębiorstwa mogą zostać ukarane wysokimi karami finansowymi (do 5% rocznego przychodu). O każdym audycie przedsiębiorstwo ma obowiązek w ciągu 30 dni poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

CZY WIESZ ŻE: Audyt energetyczny musi objąć minimum 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie?

Zakres audytu

 • Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii.
 • Analiza stosowanych taryf i wielkości zamówionych mocy (energia elektryczna,. ciepło, gaz) z analizą jej zmiany.
 • Analiza efektywności ekonomicznych wdrożenia rozwiązań.
 • Założenia  dla wdrożeń Systemu Zarządzania Energią.
 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i efektów wdrożenia proponowanych rozwiązań.
 •  Sporządzenie raportu Audytu zawierającego podsumowanie przeprowadzonych analiza oraz wnioski końcowe.

Grafika analizator (polityka 6 słów, str 45 i 46)


ETAPY AUDYTU:

Etap I

 1. Zebranie informacji o obiekcie przemysłowym pod kątem:

 • ochrony cieplnej budynków,
 • procesów technologicznych,
 • systemu ogrzewania,
 • systemu ciepłej wody użytkowej,
 • systemu chłodzenia,
 • systemu wentylacji,
 • systemu oświetlenia,
 • systemu sprężonego powietrza.
 1. Analiza zużycia energii na podstawie pomiarów, faktur vat oraz liczników:
 • energii elektrycznej,
 • sprężonego powietrza,
 • paliw
 • ciepła/chłodu.
 1. Analiza zapotrzebowania na energię:
 • do ogrzewania budynków,
 • produkcji ciepłej wody
 • do wentylacji i klimatyzacji.

Etap II

 1. Optymalizacja zużycia i zapotrzebowania dla:

 • systemu ogrzewania,
 • systemu ciepłej wody użytkowej,
 • systemu chłodzenia,
 • systemu wentylacji,
 • systemu oświetlenia,
 • systemu sprężonego powietrza,
 • silników elektrycznych.
 1. Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.
 2. Analiza umów z dostawcami energii pod kątem stosowanych taryf i wielkości mocy zamówionej dla energii elektrycznej, ciepła i gazu.
 3. Analiza zużycia i redukcja mocy.

Etap III

 1. Opracowanie oceny opłacalności oraz czasu zwrotu inwestycji na podstawie specjalistycznych współczynników.
 2. Stworzenie indywidualnego planu wdrożenia inwestycji.
 3. Podsumowanie i wnioski.

Dzięki audytowi można zyskać rzetelną wiedzę  na temat możliwości techniczno – ekonomicznych poprawiających koszty funkcjonowania firmy. W oparciu o rzetelne badania i pomiary oraz ich analizę wiadomo co i w jaki sposób udoskonalić aby oszczędzać energię elektryczną, cieplną i gaz, a z nimi pieniądze. Audyt ocenia poprawność funkcjonowania instalacji oraz dostosowanie  taryf do potrzeb firmy.  Wykrywa i koryguje błędy poprzez propozycje konkretnych rozwiązań.  Klient sam decyduje o zakresie i terminie wdrożeń.

Oświecony Sp z o.o. przyjęła rolę przewodnika po sferze energetyki, przeprowadzając osoby fizyczne i przedsiębiorców przez tajniki świata energetycznego, badając ich potrzeby i szukając najlepszych możliwości ich zaspokojenia. 

Oświecony Sp z o.o. już dzisiaj propaguje energetykę jutra – przemyślaną, oszczędną, proekologiczną

Kontakt

Dane teleadresowe:

ul. Kępska 7, 45-129, Opole
+48 533 811 533 - Infolinia

NIP: 7543061825
REGON: 161447087
KRS: 0000408995

info@oswiecony.pl